Aquesta construcció del segle XVII i situada entre I’església parroquial i el palau comtal, era originàriament les cavallerisses del comte d’Aiamans.

Posteriorment, amb la reforma del Palau, es convertí en la casa residència dels criats dels comtes i romangué amb aquesta funció fins a la desfeta del poder senyorial a Lloseta.

Després de ser propietat de diverses famílies mallorquines, actualment pertany a la família lIosetina Ramon ColI, que hi ha dut a terme una completa rehabilitació -respectant el caràcter històric de I’edifici i del seu entorn- per utilitzar-Io com a petit hotel d’interior.

Els 750 metres quadrats construïts es distribueixen en tres plantes, a més d’una antiga clastra, caracteritzada pel seu enrajolat mitjanc;:ant pedres rodones de torrent, que li dónauna fisonomia propia.

L’edifici es caracteritza pel manteniment de gran part deis elements de I’antiga casa, com I’enrajolat, els lIenyams del sòtil o les arcades i els marcs de pedra de les parets i finestres. Cal destacar també la bellesa de la pedra viva de la façana principal i de les parets interiors i la monumental escala oberta, amb una arcada, al pati.

Casa dels posaders d'Aiamans

Casa dels posaders d'Aiamans

L'antiga casa deis Posaders d'Aiamans constitueix una de les referències arquitectòniques més emblemàtiques de Lloseta...