Ajuntament de Lloseta amb domicili a efectes de notificacions a Lloseta amb NIF XXXX posa a disposició al seu lloc web www.lloseta.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats. Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web de Ajuntament de Lloseta per part dels USUARIS que accedeixin al mateix.
Les presents condicions generals se li exposen a l’USUARI al lloc web www.lloseta.com en totes i cadascuna de les pàgines, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d’internet i es trobi plenament informat.
L’accés al lloc web de Ajuntament de Lloseta implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
1.1.- La utilització del lloc web de Ajuntament de Lloseta, no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual.

Expressament Ajuntament de Lloseta prohibeix els següents:
1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir al lloc web oa través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de Ajuntament de Lloseta oa tercers.
1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (“spamming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (“mail bombing “).
1.2.- Ajuntament de Lloseta, podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la
legalitat, la bona fe oa les presents condicions generals- veure clàusula cinquena.

SEGONA.- CONTINGUTS Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:
2.1.- Ajuntament de Lloseta utilitzant fonts internes i externes de tal manera que Ajuntament de Lloseta únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.
2.2.- Ajuntament de Lloseta es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.
Ajuntament de Lloseta no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionament dels enllaços a llocs web de tercers que figurin en www.lloseta.com. A més a través del lloc web de Ajuntament de Lloseta es posen a disposició de l’usuari serveis gratuïts i de pagament oferts per tercers aliens i que es regiran per les condicions particulars de cada un d’ells. Ajuntament de Lloseta no garanteix la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferts per tercers i queda expressament exempt de tot tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la falta d’exactitud d’aquests continguts i serveis.

TERCERA RESPONSABILITAT
3.1.- Ajuntament de Lloseta en cap cas serà responsable de:
3.1.1.- Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
3.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar al lloc web.
3.1.3.- De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers en el lloc web, bé directament, bé a través d’enllaços o links. Així mateix, Ajuntament de Lloseta col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.
3.2.- Ajuntament de Lloseta es reserva el dret a suspendre l’accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l’assegurament de l’efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix, Ajuntament de Lloseta col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

QUARTA.- DRETS D’AUTOR I MARCA
El lloc web de Ajuntament de Lloseta – els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web- es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de Ajuntament de Lloseta. Els materials tant gràfics com escrits enviats pels usuaris a través dels mitjans que es posen a la seva disposició en el lloc web són propietat de l’usuari que afirma a l’enviar la seva legítima autoria i cedeix els drets de reproducció i distribució a l’Ajuntament de Lloseta.

CINQUENA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE
Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Palma renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

SEXTA
En caso de que cualquier cláusula del presente documento sea declarada nula, las demás cláusulas seguirán vigentes y se interpretarán teniendo en cuenta la voluntad de las partes y la finalidad misma de las presentes condiciones. Ajuntament de Lloseta podrá no ejercitar alguno de los derechos y facultades conferidos en este documento lo que no implicará en ningún caso la renuncia a los mismos salvo reconocimiento expreso por parte de Ajuntament de Lloseta.