Bases de la campanya de reactivació del comerç local ‘Lloseta, aprop teu’

Preàmbul

Els mesos de confinament que hem patit i la crisi econòmica derivada de la crisi sanitària de laCOVID-19 ha posat més que mai en valor la rellevància i el paper fonamental que desenvolupa el petit comerç als pobles.

 

Aquesta xarxa comercial dona vida, dinamitza i genera riquesa i llocs de feina propers a la vegada que permet evitar desplaçaments innecessaris a superfícies comercials de pobles veïns.

 

Vivim un moment idò en el que la proximitat, el producte local i la necessitat imperiosa d’empènyer les economies dels pobles, fa necessari un esforç extraordinari per part de les administracions públiques en aquest camí.

 

El petit comerç ja no només és necessari sinó que resulta imprescindible i per tant els seus valors també.

 

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Lloseta ha dissenyat una completa campanyade suport amb el títol Lloseta a prop teu amb la voluntat de donar una passa endavant en la recuperació econòmica del nostre poble i en el foment de nous hàbits de consum.

 

S’han planificat una sèrie d’iniciatives coordinades i que s’aniran desenvolupant i que tenencom a prioritat posar en valor el paper del comerç local, teixir tota una campanya ciutadana desuport i fomentar que es facin compres en aquests establiments.

 

Per això, la iniciativa que es duu a terme és la concessió als ciutadans i ciutadanes de Lloseta d’uns vals de compra per a consumir-los als comerços del municipi i ajudar a la seva reactivació econòmica.

 

Normativa aplicable

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions.

 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Decret de 17 de juny de 1955 pel qual s’aprova el Reglament de Serveis de lesCorporacions locals.

 

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

 

Resta de normativa aplicable.

1. Objecte i finalitat

L’objecte d’aquestes bases es regular el procediment d’adhesió dels comerços a la campanya Lloseta a prop teu i la concessió de vals de compra amb valor de 20 euros als ciutadans i ciutadanes de Lloseta majors de 18 anys que els podran adquirir per 15 euros cada un a les dependències municipals i gastar-los als comerços adherits a la campanya fins el 31 de març de2021. Els 5 euros de diferència els assumirà l’Ajuntament directament. Cada persona podrà adquirir fins a un màxim de 2 vals. S’emetrà un total de 500 vals.

 

2. Publicitat i transparència

Aquestes bases es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (d’ara endavant BOIB), en la pàgina web municipal i a la seu electrònica de l’Ajuntament.

 

3. Requisits dels beneficiaris

Persones físiques i empreses beneficiàries

Es consideren beneficiaris d’aquestes ajudes els comerços i empreses que desenvolupin activitats econòmiques a Lloseta i les persones físiques majors de 16 anys residents al municipi que realitzin compres als comerços adherits a la campanya. Els requisits dels comerços i empreses per adherir-se a la campanya són:

-Tenir domicili social i fiscal a Lloseta.

-Figurar d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques.

-Trobar-se al corrent en el pagament d’impostos, taxes i altres obligacions econòmiques amb l’Ajuntament de Lloseta.

-No incórrer en alguna de les circumstàncies establertes als apartats 2 i 3 de l’article 13de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

Els requisits de les persones per adquirir els vals són:

-Tenir mínim 18 anys complits.

-Estar inscrits al padró municipal en la data de publicació de la convocatòria i, així mateix, en la data d’adquisició dels vals.

-Haver satisfet el pagament dels 15 euros de cada val que es vulgui adquirir.

 

4. Forma d’adquisició dels vals i termini de presentació de les sol·licituds pels comerços i empreses que es vulguin adherir a la campanya

Els establiments que es vulguin adherir a aquesta iniciativa utilitzaran el model de sol·licitud que figura a l’annex 2 d’aquestes bases i el presentaran al departament de desenvolupament local de l’Ajuntament de Lloseta, al Carrer d’Es Pou Nou nº3, per registre telemàtic o aqualsevol dels registres que se relacionen a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, dirigit al batle de Lloseta, juntament amb la següent documentació:

-Declaració responsable del compliment dels requisits establerts al punt 3 (annex 3).

L’Ajuntament podrà requerir a les persones físiques i establiments qualsevol document aclaridor o de comprovació per a resoldre l’expedient.

Les sol·licituds d’adhesió a la campanya per part dels establiments s’hauran de presentar a partir del dia següent de la publicació de la convocatòria al BOIB fins el darrer dia de la campanya, és a dir, el 31 de març de 2021. Finalitzat el termini per a l’adhesió dels comerços interessats, es farà públic el llistat d’establiments adherits.

 

5.- Adquisició de vals pels ciutadans.

 

Un cop publicada la llista de comerços adherits, les persones físiques podran adquirir els vals de manera presencial a l’Ajuntament. Els vals es podran adquirir a partir del 5 de gener i fins que s’esgoti la seva disponibilitat.

Els interessats hauran de portar emplenat el model de sol·licitud de l’annex 1 d’aquestes bases,el qual s’haurà de presentar al departament de desenvolupament local de l’Ajuntament de Lloseta. Junt amb la sol·licitud els interessats han d’aportar la següent documentació:

-Còpia del DNI.

-Justificant de l’entitat bancària amb l’assumpte «VC Nom i Llinatges» on consti que s’ha fet per transferència el pagament dels vals que es volen adquirir. Les transferències s’han de fer al número de compte ES66 2038 3294 3064 0000 0174.

-En el cas de que vingui el representant de la persona física, s’haurà d’acreditar sumirepresentació por qualsevol mitjà vàlid en Dret d’acord amb l’article 5 de la Llei39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

-També es pot fer el pagament presencialment al departament de desenvolupament local del’Ajuntament a través de targeta de dèbit o de crèdit. Després s’haurà d’adjuntar el justificant de pagament realitzat junt amb la sol·licitud. Es comprovarà que l’interessat està inscrit al padró municipal i si és així, se’ls hi donarà la quantitat de vals que la persona hagi decidit comprar fins a un màxim de 2 tal i com estableix el punt 1 d’aquestes bases.

 

Els vals seran nominals i numerats i estaran assignats a la persona que els compri. A més, s’hauran d’usar a establiments diferents. Una mateixa persona no pot fer ús dels dos vals almateix comerç. Els ciutadans i les ciutadanes hauran de fer ús dels vals de compra abans del 31 de març de2021.

 

6. Procediment de concessió

Una vegada presentades les sol·licituds, l’òrgan instructor que es nomeni al seu efecte a laconvocatòria, després d’haver comprovat que els establiments compleixen els requisits i documentació establerta anteriorment, emetrà informe i mitjançant decret de batlia es donarà a conèixer la relació d’establiments admesos a la campanya a la pàgina web de l’Ajuntament deLloseta.

7. Participació i obligacions dels establiments adherits a la campanya

La participació a la campanya es totalment gratuïta pels comerciants. Els establiments acollits a la campanya es comprometen a acceptar els vals oficials com a forma de pagament per part delclient.

 

Les obligacions dels establiments adherits a la campanya són:

Acceptar els cupons de compra, prèvia comprovació de la seva originalitat iposteriorment justificar-los davant l’Ajuntament per a rebre el seu reemborsament.

Comprovar que la d’emissió del cupó en data no es posterior ni anterior a la data que indiqui la convocatòria.

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que pugui dur a termel’Ajuntament o qualsevol dels òrgans de control financer competents i col·laborar i facilitar tota la documentació que se’ls requereixi en l’exercici d’aquestes funcions de control.

 

En el cas de que hi hagués algun incompliment per part dels establiments adherits, l’Ajuntament podrà cancel·lar l’adhesió dels mateixos al programa de vals de compra i aplicarles mesures derivades de l’incompliment al fet que pugui pertocar. El comerciant emetrà, al finalitzar la campanya, una factura a l’Ajuntament pel valor total dels vals que rebi en pagament amb els impostos inclosos en aquesta quantitat. Amb la factura haurà d’adjuntar els vals que hagi acceptat al llarg de la campanya.

 

L’Ajuntament procedirà després a abonar aquests doblers als comerços participants. De manera excepcional es permetrà la presentació de les factures i de la documentació justificativa, per part dels comerciants adherits, amb anterioritat a la finalització de la campanya. Amb la factura i els vals s’haurà d’emetre la següent documentació:

Extracte de les dades bancàries, per tal de poder efectuar el pagament.

En el cas de ser persona física, còpia del DNI del sol·licitant.

En el cas de ser persona jurídica, còpia del CIF del sol·licitant.

Certificat que acrediti estar d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques.

En el cas de que vingui la persona representant de la persona física, s’haurà d’acreditarla seva representació per qualsevol mitjà vàlid en Dret o en en el cas del representantd’una persona jurídica, amb una còpia del apoderament que acrediti la sevarepresentació d’acord amb l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procedimentadministratiu comú de les administracions públiques.

 

Presentada la documentació justificativa per part dels establiments adherits a la campanya,s’emetrà resolució aprovant la quantia de les subvencions per a cadascun dels establimentsadherits.

 

8. Crèdit pressupostari

L’import màxim que es podrà destinar als vals de compra és de 2.500 euros a càrrec del pressupost municipal vigent.

 

9. Recursos

Contra le presents Bases, que posen fi a la via administrativa, podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant la batlia de l’Ajuntament de Lloseta en el termini d’un (1)mes, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. O bé, recurs contenciós administratiu davant els Tribunals competents en el termini de dos (2) mesos, comptats des de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb el que disposen els articles 10 i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-administrativa.

Descarrega la documentació de la campanya:

Bases campanya Lloseta, aprop de tu

Annex 1 per comprar vals per al comerç

Annex 2 per a la participació dels comerços

Leave a comment